Ponuka prác - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Ponuka prác:

Prevody pozemkov - prostredníctvom našich partnerov spracujeme kúpnu alebo darovaciu zmluvu, zmluvy o vecných bremenách. Dokážeme zabezpečiť komunikáciu s druhou stranou, podpis zmluvy, podanie zmluvy na kataster.
Pozrite si čo v tejto oblasti robíme

Vecné bremená pri líniových stavbách - stavby vodovodu či plynovodu často vedú cez pozemky súkromných vlastníkov. K získanie stavebného povolenia v zastavanej časti obce je nutný súhlas vlastníkov dotknutých parciel. Dokážeme zabezpečiť zoznamy vlastníkov, vyhľadať ich, dojednať podmienky, a zabezpečiť spracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Viac o vecných bremenách tu

Majetkoprávne usporiadanie pozemku - zistíme vlastnícke pomery a navrhneme riešenie - buď dedičstvom, a následným odkupovaním od vlastníkov ktorí z dedičstva vzídu, alebo vydržaním.
Viac o vysporiadaní, vydržaní tu.

Vyhľadanie neznámeho vlastníka - pri vyhľadaní vlastníka spolupracujeme s Registrom obyvateľov, s obecnými úradmi, používame aj iné verejne dostupné databázy.

Sprostredkovanie kúpy pozemku - reality nie sú našou prioritou, ale pri terénnych prácach sa k nám dostávajú informácie o pozemkoch na predaj - také, ktoré realitky nemajú. Navyše sme schopní osloviť vlastníka pozemku, ktory doteraz nad predajom neuvažoval a zistiť jeho stanovisko.
Geometrický plán na zameranie novostavby alebo rozostavanej stavby budete potrebovať ku kolaudácii stavby. Spolu so zameraním stavby si môžete objednať aj zameranie adresného bodu za 50 €.

Geometrický plán na rozostavanú stavbu budete potrebovať, ak touto stavbou chcete ručiť za hypotéku, resp. iný úver. Nezabudnite, že k zápisu rozostavanej stavby do katastra budete potrebovať aj znalecký posudok.

Geometrický plán na rozdelenie parcely : ak delíte parcelu pre vyňatie z PPF, ak predávate alebo kupujete časť parcely, potrebujete geometrický plán ktorým, danú parcelu rozdelíme, pridelíme nové parcelné číslo oddelenému pozemku, a určíme jeho výmeru. V teréne označíme novú hranicu. Pripomíname, že geometrický plán je iba podklad na právny úkon - nasledovať by malo napríklad rozhodnutie pozemkového úradu o odňatí parcely z PPF, alebo kúpna, darovacia prípadne iná zmluva.
Ako vyzerá geometrický plán

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena určuje rozsah práva prechodu, prejazdu, prípadne určí priebeh podzemného alebo nadzemného vedenia, ku ktorému má jeho správca umožnený prístup. Na základe geomterického plánu vám vieme spracovať zmluvu o zriadení vecného bremena.
Viac o vecných bremenách tu

Geometrický plán na určenie vlastníckych vzťahov : ak do vášho (budúceho) pozemku zasahuje viac parciel, geometrický plán určí o ktoré parcely ide, a výmeru, ktorou zasahujú do Vášho pozemku. Nasledovať by malo jednanie s vlastníkmi, kúpne zmluvy, alebo vydržanie.
Viac o majetkoprávnom usporiadaní tu

Adresný bod - od 1.7.2015 vznikla zákonná povinnosť určiť každej stavbe so súpisným číslom adresný bod. Nutné k pridelenie súpisného čísla.
Viac o adresnom bode tu

Vytýčenie hranice pozemku : je často náročný úkon, pri ktorom geodet na základe údajov katastra, kontrolného merania a kontroly výmery určí priebeh hranice v teréne.
O vytýčení spíše protokol, oboznámi s vytýčením hranice zúčastnené strany, a vytyčovací elaborát odovzdá na kataster.

Zameranie polohopisu a výškopisu vyhotovujeme na žiadosť projektanta ako podklad pre projekt stavby rodinného domu, výrobnej haly, a pod.
Zameranie si môžete pozrieť tu

Osadenie stavby vyhotovuje geodet tak, aby boli dodržané odstupy od hraníc pozemku ako je to určené stavebným úradom. Osi domu je možné určiť na lavičky vopred pripravené objednávateľom.

Zameranie inžinierskych sietí - vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie a pod.
Časť dokumentácie tu
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah